دستاوردهای توسعه هوش موازی
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

شرکت توسعه هوش موازی به شناسه ملی 10220078832 توسط شورای عالی انفورماتیک کشور رتبه بندی شده است و مورد تایید صلاحیت قرار گرفته است

 

   

 

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی